Hàm strftime() trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ(  locale settings).

Cú pháp

Cú phápstrftime($format, $timestamp);

Trong đó

  • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
  • $timestamptimestamp của thời gian nào đó.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả chuỗi thời gian đã được đã được định dạng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm strftime():

setlocale(LC_TIME, "en_Us");
echo strftime("%A %d-%B-%Y", mktime(21,30,45,5,16,2013));
Thursday 16-May-2013

Tham khảo: php.net