Hàm strip_tags() trong PHP

Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi. Hàm sẽ trả về chuỗi đã loại bỏ hết các thẻ HTML và PHP.

Cú pháp

Cú phápstrip_tags( $str, $option);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ cá thẻ HTML PHP.
  • $option là các thẻ mà bạn muốn hàm strip_tags() không loại bỏ. Các thẻ này sẽ được giữ lại trong chuỗi trả về.

Ví dụ

$str = 'This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>';
echo $str;
echo strip_tags($str) . "<br />";
This is a Example String
this a other string

This is a Example String this a other string
$str = 'This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>';
echo $str;
echo strip_tags($str, '<a><p>');
This is a Example String
this a other string

This is a Example String
this a other string

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]