Hàm stripcslashes() trong PHP

Hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( ) có trong chuỗi. Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

Sự khác nhau giữa hàm stripslashes() và stripcslashes() là nếu trong chuỗi có các kí tự đặc biệt( n, r .vv.) hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ tất cả kí tự đặc biệt đó còn hàm stripslashes() sẽ chỉ loại bỏ dấu ( n thành n, r thành r).

Cú pháp

Cú phápstripcslashes( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

$str = 'this is a n "test"';
echo $str . "<br />";
echo stripcslashes($str);	
this is a n "test"
this is a "test"

Tham khảo: php.net