Hàm stripos() trong PHP

Hàm stripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con.

Cú pháp

Cú phápstripos( $str, $substr);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.

Ví dụ

$str = 'this is my string';
echo stripos($str, "is"). "<br />";
echo stripos($str, "Is");
2
2

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]