Hàm stripslashes() trong PHP

Hàm stripslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( ) có trong chuỗi. ( ‘ sẽ trở thành ‘ , \ sẽ trở thành )

Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

Cú pháp

Cú phápstripslashes( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

$str = 'this is a n "test"';
echo $str . "<br />";
echo stripslashes($str);	
this is a n "test"
this is a n "test"

Tham khảo: php.net