Hàm strnatcmp() trong PHP

Hàm strnatcmp() sẽ so sánh hai chuỗi có phân biệt in hoa in thường dựa vào thứ tự alphanumeric.

Hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn.

Cú pháp

Cú phápstrnatcmp( $str1. $str2);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

$str1 = "FREETUTS.net";
$str2 = "kiso.vn";
$result = strnatcmp($str1, $str2);
echo $result . "<br />";
echo strnatcasecmp($str1, $str2);
-1
0

Tham khảo: php.net