Hàm strpbrk() trong PHP

Hàm strpbrk() sẽ tìm kiếm trong chuỗi bất kì kí tự nào được truyền vào.

Hàm trả về chuỗi con, chuỗi con sẽ bắt đầu từ vị trí đầu tiên tìm thấy kí tự và sẽ kéo dài đến hết chuỗi nguồn.

Nếu không có kí tự nào được tìm thấy trong chuỗi nguồn, hàm sẽ trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápstrpbrk( $str, $char);

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

  • $str là chuỗi nguồn để tìm kiếm kí tự.
  • $char là danh sách các kí tự tìm kiếm.

Ví dụ

$str = "this is kiso.vn";
$result = strpbrk($str, 'fh');
echo $result;
his is kiso.vn

Chuỗi trả về bắt đầu từ vị trí đầu tiên tìm thấy ( vị trí của kí tự h) và kéo dài đến hết chuỗi nguồn.

$str = "this is kiso.vn";
$result = strpbrk($str, 'g');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}
kí tự không tồn tại trong chuỗi

Do kí tự "g" không tồn tại trong chuỗi nên hàm trả về FALSE.

Tham khảo: php.net