Hàm strpos() trong PHP

Hàm strpos() sẽ tìm kiếm vị trí đầu tiên của kí tự hoặc chuỗi con xuất hiện trong chuỗi nguồn. Hàm trả về số nguyên là vị trí đầu tiên xuất hiện của kí tự hoặc chuỗi con trong chuỗi nguồn, lưu ý là chuỗi sẽ bắt đầu từ vị trí 0, không phải 1.

Cú pháp

Cú phápstrpos( $str, $char, $position);

Trong đó:

  • $str là chuỗi nguồn.
  • $char là kí tự hoặc chuỗi con cần tìm kiếm trong chuỗi nguồn.
  • $position là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có nghĩa là hàm  strpos() sẽ bỏ qua các kí tự trước vị trí $position trong chuỗi nguồn.

Ví dụ

$str = 'abcdefghimk';
$pos = strpos($str, 'd');
echo $pos;
3
$str = 'abcdefghdiklm';<br />
$pos = strpos($str, 'd');<br />
$pos2 = strpos($str, 'd', 5);<br />
echo $pos . "<br />";<br />
echo $pos2;
3
8
$str = 'abcdefghdiklm';
$char = 'dk';
$pos = strpos($str, $char);
if ($pos == false) {
	echo "kí tự '" .$char. "' không tồn tại trong chuỗi";
}
kí tự 'dk' không tồn tại trong chuỗi

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]