Hàm strrev() trong PHP

Hàm strrev() sẽ đảo ngược chuỗi được truyền vào.

Hàm trả về chuỗi bị đảo ngược so với chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrrev( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $str là chuỗi cần đảo ngược.

Ví dụ

echo strrev('this is a test') . "<br />";
echo strrev('kiso.vn') . "<br />";
echo strrev('hello world') . "<br />";
echo strrev('this is my example') . "<br />";
tset a si siht
ten.stuteerf
dlrow olleh
elpmaxe ym si siht

Tham khảo: php.net