Hàm strripos() trong PHP

Hàm strripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con.

Cú pháp

Cú phápstrripos( $str, $substr, $position);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.
  • $position là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có nghĩa là hàm  strpos() sẽ bỏ qua các kí tự trước vị trí $position trong chuỗi nguồn.

Ví dụ

$str = 'this is my string';
echo strpos($str, "is"). "<br />";
echo strripos($str, "Is");
2
5
$str = 'this is my string';
$pos = strripos($str, "is", 7);
if ($pos == false) {
	echo "chuỗi tìm kiếm không tồn tại trong chuỗi nguồn!";
}else {
	echo $pos;
}
chuỗi tìm kiếm không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Do vị trí bắt đầu tìm kiếm là 7, nên chuỗi "is" không tồn tại và hàm trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net