Hàm strrpos() trong PHP

Hàm strrpos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con.

Cú pháp

Cú phápstrrpos( $str, $substr, $position);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.
  • $position là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có nghĩa là hàm  strpos() sẽ bỏ qua các kí tự trước vị trí $position trong chuỗi nguồn.

Ví dụ

$str = 'this is my string';
if (strrpos($str, "is") == false) {
	echo "chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "is"). "<br />";
}
if (strrpos($str, "Is") == false) {
	echo "chuỗi 'Is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "Is"). "<br />";
}
5
chuỗi 'Is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!
$str = 'this is my string';
if (strrpos($str, "is", 7) == false) {
	echo "chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "is", 7). "<br />";
}
chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Do vị trí bắt đầu tìm kiếm là 7, nên chuỗi "is" không tồn tại và hàm trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net