Hàm strtok() trong PHP

Hàm strtok() sẽ nhận diện các dấu hiệu mà người dùng truyền vào.

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu từ đầu chuỗi gốc và kéo dài đến vị trí đầu tiên xuất hiện của dấu hiệu và không bao gồm dấu hiệu đó.

Nếu không tồn tại dấu hiệu nào trong chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrtok( $str, $tok);

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần tìm kiếm dấu hiệu.
  • $tok là dấu hiệu nhận biết để tìm kiếm. Nếu $tok là một chuỗi ( vd “string”) hàm sẽ hiểu nó là một danh sách các dấu hiệu ( “s,t,r,i,n,g”).
  • Lưu ý: nếu chỉ truyền vào $tok hàm sẽ tự động lấy phần còn lại của chuỗi khi thực hiện hàm strtok() trước đó và coi nó như là chuỗi $str (tìm hiểu ví dụ 2).

Ví dụ

$string = "This is an example string";
echo strtok($string, "an") . "<br />";
echo strtok($string, "s") . "<br />";
echo strtok($string, "z") . "<br />";
This is <br>Thi<br>This is an example string

Không sử dụng tham số:

$string = "This is an example string";
echo strtok($string, " ") . "<br />"; //this
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "is an example string"
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "an example string"
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "example string"
This
is
an
example

Tham khảo: php.net