Hàm strtolower() trong PHP

Hàm strtolower() dùng để chuyển đổi các kí tự trong chuỗi thành kí tự in thường. Nếu trong chuỗi truyền vào có các kí tự in hoa( A, B, C . . .Z), sau khi gọi hàm strtolower() chúng sẽ trở thành in thường( a, b, c … z).

Cú pháp

Cú phápstrtolower( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần chuyển đổi các kí tự in hoa.

Giá trị trả về

Kết quả trả về sẽ là một chuỗi với tất cả cá kí tự trong chuỗi là in thường.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm strtolower():

$string = "This is An EXAMPLE String";
$result = strtolower($string);
echo $result;
this is an example string

Than khảo: php.net