Hàm strtotime() trong PHP

Hàm strtotime() sẽ phân tích bất kỳ chuỗi thời gian bằng tiếng anh thành một số nguyên chính là timestamp của thời gian đó.

Cú pháp

Cú phápstrtotime( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại, hàm trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm strtotime():

$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
echo $strTime = strftime($format, mktime(21,30,45,5,16,2013));
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . strtotime($strTime);
21:30:45 16-May-2013
Timestamp:1368714645

Tham khảo: php.net