Hàm strtoupper() trong PHP

# Description

# Parameters

Cú pháp: string strtoupper ( string $str )

Trong đó:

  • $str là chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi.

# Return Values

Trả về về chuỗi dạng in hoa.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

# Example

Ví dụ chuyển chữ thường sang in hoa ở dạng () đóng mở

<?php
echo strtoupper('Welcome To Kiso.vn'); // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Ví dụ chuyển sang chữ in hoa ở dạng biến

<?php
$str = 'Welcome To Kiso.vn';
echo strtoupper($str);  // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Cũng giống như hàm strtolower() ,hàm này có hai cách khai báo để sử dụng.

<?php
$str = 'Welcome To Kiso.vn';
$str = strtoupper($str);
echo $str; // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Do hàm này cách sử dụng khá đơn giản nên tôi sẽ không giải thích thêm