Hàm strtr() trong PHP

Hàm strtr() có tác dụng thay thế tất cả các kí tự, chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn thành kí tự, chuỗi khác.

Hàm strtr() có cách sử dụng gần giống như hàm str_replace(), tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Cú pháp

Cú pháp: hàm strtr() có hai cách sử dụng đó là: strtr($str, $replaceArr);

Hoặc: strtr( $str, $from, $to);

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc ban đầu.
  • $from là kí tự, chuỗi con trong $str và sẽ bị thay thế thành $to.
  • $to là kí tự, chuỗi sẽ thay thế cho $from.
  • $replaceArr là một mảng với khóa sẽ đóng vai trò của $from và giá trị sẽ đóng vai trò của $to. Khóa dài nhất sẽ được tìm kiếm và thay thế đầu tiên và giá trị vừa thay thế sẽ được bỏ qua.

Ví dụ

Hàm strtr() sử dụng 3 tham số:

$string = "This is an example String";
$result = strtr($string, "i", "a");
echo $result;
Thas as an example Strang

Hàm strtr() sử dụng hai tham số:

$arr = [
	"s"       => "x",
	"example" => "hot",
	"string"  => "number"
];
$string = "This is an example string";
$result = strtr($string, $arr);
echo $result;
Thix ix an hot number

Tham khảo: php.net