Hàm strval() trong PHP

Hàm strval() sẽ chuyển đổi giá trị của biến truyền vào thành một chuỗi.

Cú pháp

Cú pháp: strval( $var);

Trong đó:

 • $var là biến sẽ được chuyển đổi giá trị sang kiểu chuối.

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • $var có thể là biến thuộc kiểu chuỗi, số nguyên, float hoặc các đối tượng( Object). Không thể sử dụng hàm strval() với một mảng.

Ví dụ

class StrValTest
{
  public function __toString()
  {
    return __CLASS__;
  }
}

echo strval(new StrValTest) . "<br />";

$var = "24.0895";
echo strval( $var) . "<br />";

$var = 'kiso.vn';
echo strval( $var) . "<br />";
StrValTest
24.0895
kiso.vn

Tham khảo: php.net