Hàm substr() trong PHP

Hàm substr() sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào.

Cú pháp

Cú phápsubstr( $str, $start, $lent);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu.
  • $start là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi $str.
  • $lent là độ dài chuỗi con tính từ vị trí $start, nếu $lent âm hàm substr() sẽ trích xuất từ $start đến vị trí $lent( tính từ cuối chuỗi). Nếu vị trí $lent xuất hiện trước $start trong chuỗi $str hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm substr():

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

echo $rest = substr("abcdef", 0, 3) . "<br />";  
echo $rest = substr("abcdef", 0, -1) . "<br />";  
echo $rest = substr("abcdef", 2, -1) . "<br />";
if (substr("abcdef", 4, -4) == false) {
  	echo 'false' . "<br />";
}   
echo $rest = substr("abcdef", -3, -1) . "<br />"; 
abc
abcde
cde
false
de

Tham khảo: php.net