Hàm substr_compare() trong PHP

Hàm substr_compare() có tác dụng so sánh 1 đoạn của chuỗi này với một chuỗi khác. Ta có thể hiểu rằng hàm sẽ lấy một đoạn chuỗi ban đầu rồi đem so sánh chuỗi con đó với một chuỗi khác.

Cú pháp

Cú pháp: substr_compare($main_str, $str, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $main_str là chuỗi thứ nhất.
  • $str là chuỗi thứ 2.
  • $pos là vị trí bắt đầu so sánh ở $main_str.
  • $lent là số kí tự tính từ $pos của chuỗi $main_str sẽ đem so sánh với $str.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang chủ php.net:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "de", -2, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bcg", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "BC", 1, 2, true) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 3) . '<br>'; // 1
echo substr_compare("abcde", "cd", 1, 2) . '<br>'; // -1
echo substr_compare("abcde", "abc", 5, 1); // warning
0
0
0
0
1
-1

Warning: substr_compare(): The start position cannot exceed initial string length in C:xampphtdocstestindex.php on line 8

Tham khảo: php.net