Hàm substr_count() trong PHP

Hàm substr_count() sẽ đếm số lần xuất hiện của chuỗi con trong một chuỗi nào đó. 

Cú pháp

Cú phápsubstr_count( $str, $substr, $pos, $len);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu.
  • $substr là chuỗi con cần tìm số lần xuất hiện trong $str.
  • $pos là vị trí đầu tiên trong $str mà hàm bắt đầu tìm kiếm, nếu $pos mang giá trị âm vị trí sẽ lấy từ cuối chuỗi.
  • $len là số kí tự tối đa tính từ vị trí $pos và hàm sẽ tìm kiếm số lần xuất hiện chuỗi $substr trong đó.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_count() với 2 tham số:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$string = "This is an example string";
$result = substr_count($string, "is");
echo $result;
2

Sử dụng hàm substr_count() với nhiều hơn 2 tham số:

$string = "This is an example string";

// tìm kiếm chuỗi "is" bắt đầu từ vị trí thứ 4
$result = substr_count($string, "is", 4);
echo $result ."<br />";
// tìm kiếm chuỗi "a" bắt đầu từ ví trí 4 và tìm tối đa 2 kí tự
$result = substr_count($string, "a", 4, 5);
echo $result;
1
1

Tham khảo: php.net