Hàm substr_replace() trong PHP

Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó. Cụ thể, hàm sẽ cắt bỏ một đoạn hoặc toàn bộ chuỗi và thay thế đoạn bị cắt bỏ bằng một chuỗi con khác.

Cú pháp

Cú phápsubstr_replace($str, $replace, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu cần thay đổi.
  • $replace là chuỗi sẽ được thay thế vào.
  • $pos là vị trí bắt đầu cắt bỏ trong $str.
  • $lent là số kí tính từ vị trí $pos sẽ bị cắt bỏ trong chuỗi $str.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế toàn bộ chuỗi:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0, strlen($var)) . "<br />";
This is something
this is replace
this is replace

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế một đoạn của chuỗi:

$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8, 9) . "<br />";
This is something
This is replaces
This is replaces

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc:

$arr = [
	"A: AAA",
	"B: BBB",
	"C: CCC"
];
$result = substr_replace($arr, 'YYY', 3, 3);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
Array
(
    [0] => A: YYY
    [1] => B: YYY
    [2] => C: YYY
)

Tham khảo: php.net