Hàm SUM trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUM trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUM trả về giá trị tổng của một biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUM trong MySQL là:

SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức sẽ được tính tổng.
  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm SUM và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
  • tables: Các bảng mà muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm SUM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ tìm tổng tiền quỷ tháng 1 của một lớp

SELECT SUM(tienQuy) AS "Tien Quy"
FROM lop
WHERE thang = '1'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *