Hàm SYSDATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SYSDATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SYSDATE trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SYSDATE trong MySQL là:

SYSDATE( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm SYSDATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm SYSDATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số.

3. Version

Hàm SYSDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SYSDATE();
Ket qua: '2019-04-01 00:27:04'

mysql> SELECT SYSDATE() + 0;
Ket qua: 20190401002720

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *