Hàm TIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TIME trích xuất giá trị giờ từ biểu thức giờ/ngày giờ.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TIME trong MySQL là:

TIME( expression )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • expression: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà từ đó giờ được trích xuất.

Lưu ý:

  • Nếu biểu thức không phải là giờ hoặc ngày giờ, hàm TIME sẽ trả về ’00: 00: 00 ‘.
  • Nếu biểu thức là NULL, hàm TIME sẽ trả về NULL.

3. Version

Hàm TIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT TIME('2019-04-01 08:20:05.000005');
Ket qua: '08:20:05.000005'

mysql> SELECT TIME('2019-04-01 20:20:20');
Ket qua: '20:20:20'

mysql> SELECT TIME('15:55:45');
Ket qua: '15:55:45'

mysql> SELECT TIME('Thoi gian la 15:55:45');
Ket qua: '00:00:00'

mysql> SELECT TIME(NULL);
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *