Hàm TIME_FORMAT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TIME_FORMAT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TIME_FORMAT định dạng thời gian như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TIME_FORMAT trong MySQL là:

TIME_FORMAT( time, format_mask )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • time: Thời gian để định dạng.
  • format_mask: Các định dạng để áp dụng cho thời gian. Sau đây là danh sách các tùy chọn cho tham số format_mask. Các tham số này có thể được sử dụng trong nhiều kết hợp.
Giá trị         Mô tả
%fMicro giây (000000 đến 999999) %f có sẵn trong MySQL 4.1.1
%HGiờ (00 đến 23 nói chung, nhưng có thể cao hơn)
%hGiờ (00 đến 12)
%liờ (00 đến 12)
%iPhút (00 đến 59)
%pAM hoặc PM
%rThời gian ở định dạng 12 giờ AM hoặc PM (hh: mm: ss AM / PM)
%SGiây (00 đến 59)
%sGiây (00 đến 59)
%TThời gian ở định dạng 24 giờ (hh: mm: ss)

Lưu ý:

  • Hàm TIME_FORMAT chỉ định dạng giờ, phút, giây và micro giây được tìm thấy trong một giá trị thời gian.

3. Version

Hàm TIME_FORMAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30', '%H-%i-%s');
Ket qua: '17-20-30'

mysql> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30', '%h:%i:%s %p');
Ket qua: '05:20:30 PM'

mysql> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30', '%h:%i%p');
Ket qua: '05:20PM'

mysql> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30.000005', '%r');
Ket qua: '05:20:30 PM'

mysql> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30.000005', '%T');
Ket qua: '17:20:30'

mysql> SELECT TIME_FORMAT('17:20:30.000005', '%f');
Ket qua: '000005'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *