Hàm TIME_TO_SEC trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TIME_TO_SEC trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TIME_TO_SEC chuyển đổi giá trị thời gian thành số giây.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TIME_TO_SEC trong MySQL là:

TIME_TO_SEC( time )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • time: Giá trị thời gian để chuyển đổi thành số giây.

3. Version

Hàm TIME_TO_SEC có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TIME_TO_SEC('00:00:05');
Ket qua: 5

mysql> SELECT TIME_TO_SEC('00:00:05.999999');
Ket qua: 5

mysql> SELECT TIME_TO_SEC('00:00:08');
Ket qua: 8

mysql> SELECT TIME_TO_SEC('05:15:25');
Ket qua: 18925

mysql> SELECT TIME_TO_SEC('09:45:05');
Ket qua: 35105

mysql> SELECT TIME_TO_SEC('-05:45:45');
Ket qua: -20745

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *