Hàm timezone_location_get() trong PHP

Hàm timezone_location_get() sẽ lấy thông tin về múi giờ từ đối tượng DateTimeZone được truyền vào. Thông tin sẽ bao gồm mã quốc gia, kinh độ, vĩ độ và chú thích.

Cú pháp

Cú pháptimezone_location_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng  DateTimeZone  nó sẽ là kết quả trả về của hàm timezone_open().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin của của múi giờ.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm timezone_location_get():

$timezone = date_default_timezone_get();
$arr = timezone_location_get(timezone_open($timezone));
echo "<pre>";
   print_r($arr);
echo "</pre>";
Array
(
    [country_code] => VN
    [latitude] => 10.75
    [longitude] => 106.66666
    [comments] => 
)

Tham khảo: php.net