Hàm timezone_offset_get() trong PHP

Hàm timezone_offset_get() sẽ trả về khoảng thời gian chênh lệch giữa múi giờ truyền vào so với múi giờ số 0 tính bằng giây.

Cú pháp

Cú pháptimezone_offset_get( $timezoneOb, $dateObject);

Trong đó:

  • $timezoneOb là đối tượng timezone, là kết quả trả về của hàm timezone_open().
  • $dateObject là đối tượng ngày tháng, là kết quả trả về của hàm date_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về khoảng cách thời gian giữa múi giờ của đối tượng $timezoneOb so với múi giờ số 0.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_offset_get():

$date = date_create();
$timezoneOb = timezone_open('Asia/Ho_Chi_Minh');
echo timezone_offset_get($timezoneOb, $date);
25200

Tham khảo: php.net