Hàm timezone_open() trong PHP

Hàm timezone_open() sẽ khởi tạo một đối tượng timezone.

Cú pháp

Cú pháptimezone_open( $timezone);

Trong đó:

  • $timezone là tên của timezone được hỗ trợ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng timezone nếu chạy thành công, Ngược lại sẽ trả về FALSE nếu chạy thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_open():

$timezoneOb = timezone_open('Europe/London');
echo "<pre>";
    print_r($timezoneOb );
echo "</pre>";
DateTimeZone Object
(
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Europe/London
)

Tham khảo: php.net