Hàm TO_DAYS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TO_DAYS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TO_DAYS chuyển đổi một ngày thành các ngày số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TO_DAYS trong MySQL là:

TO_DAYS( date )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date: Ngày để chuyển đổi thành ngày số.

3. Version

Hàm TO_DAYS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TO_DAYS('2019-04-01');
Ket qua: 737515

mysql> SELECT TO_DAYS('19-04-01');
Ket qua: 737515

mysql> SELECT TO_DAYS('2019-04-01 06:35:00');
Ket qua: 737515

mysql> SELECT TO_DAYS('0000-01-01');
Ket qua: 1

mysql> SELECT TO_DAYS('0000-00-00');
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *