Hàm trop() trong PHP

Hàm chop() trong PHP dùng để loại bỏ các ký tự cho trước ra khỏi chuỗi, nghĩ dễ hiểu nó là loại bỏ những gì mình không muốn xuất hiện trong chuỗi.

Ví dụ:

echo chop("I love you Linh", "Linh");

Kết quả: I love you

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Như trong cái ví dụ này thì ban đầu mình có chuỗi là “I love you Linh” (Anh yêu em Linh), sau một thời gian mình không yêu Linh nữa nên đã loại bỏ Linh bằng hàm chop(). Cú pháp của hàm chop() trong PHP là:

chop($chuoi, $ky_tu_can_loai_bo);