Hàm ucfirst() trong PHP

Hàm ucfirst() sẽ chuyển đổi kí tự đầu tiên trong chuỗi thành in hoa nếu kí tự đó là một chữ cái.

Cú pháp

Cú pháp: ucfirst( $str);

Trong đó

  • $str là chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ

Sử dụng hàm ucfirst():

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

echo ucfirst("kiso.vn") . "<br />";
echo ucfirst("this is a test") . "<br />";
echo ucfirst("FREETUTS.NET") . "<br />";
Kiso.vn
This is a test
FREETUTS.NET

Tham khảo: php.net