Hàm ucwords() trong PHP

Hàm ucwords() sẽ chuyển tất cả các chữ đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ in hoa.

Cú pháp

Cú phápucwords( $str, $char);

Trong đó

  • $str là chuỗi cần xử lý.
  • $char là danh sách ký tự phân cách giữa các từ, mặc định không truyền sẽ mang giá trị khoảng trắng.

Ví dụ

Cách sử dụng của hàm ucwords():

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

echo ucwords("kiso.vn", ".") . "<br />";
echo ucwords("this is a te.st", " .") . "<br />";
echo ucwords("FREETUTS.NET") . "<br />";
Kiso.Net
This Is A Te.St
FREETUTS.NET

Tham khảo: php.net