Hàm uksort() trong PHP

# Mô tả

# Cú pháp

uksort ( $array , $value_compare_func )

Trong đó:

  • $array là mảng cần được sắp xếp.
  • $value_compare_func là hàm so sánh.

Hàm uksort() sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Hàm so sánh là gì?

Theo mặc định hàm so sánh sẽ có hai tham số truyền vào, hai tham số này chính là hai phần tử liền kề nhau dùng để hoán đổi vị trí lúc sắp xếp.

Ví dụ: Giả sử bạn có một mảng gồm 4 phần tử 1, 2 ,3, 4 thì lúc này các cặp phần tử cần sắp xếp sẽ là (1,2) (2,3)(3,4).

# Ví dụ

Ví dụ 1:

Code:

function cmp($a, $b)
	{
	    return strcasecmp($a, $b);
	}

	$subject = array("barcelona" => 1, "real" => 2, "arsenal" => 3, "juvetus" => 4);

	uksort($subject, "cmp");

	foreach ($subject as $key => $value) {
	    echo "$key: $value <br />";
	}

Kết quả:

arsenal: 3 
barcelona: 1 
juvetus: 4 
real: 2 

các bạn có thể thấy, mảng $subject được sắp xếp lại dựa theo các khóa(key) của các phần tử. đây cũng là điểm khác nhau giữa hàm usort() và hàm uksort().

 

Trên đây là định nghĩa và cách sử dụng của hàm uksort(),

Tham khảo: php.net.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *