Hàm unlink() trong PHP

Hàm unlink() sẽ xóa file dựa vào đường dẫn đã truyền vào.

Cú pháp

Cú phápunlink( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file muốn xóa.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu xóa thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản sử dụng hàm unlink() để xóa file:

file_put_contents("test.txt", "this is a test");

unlink("test.txt");

Tham khảo: php.net