Hàm unserialize() trong PHP

Hàm unserialize() sẽ chuyển đổi chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó về chuỗi ban đầu. Nếu truyền vào hàm unserialize() một chuỗi nguyên bản chưa được chuyển đổi, hàm sẽ báo lỗi.

Cú pháp

Cú pháp: unserialize( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó.

Ví dụ

$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"kiso.vn"
);
$strSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($strSerialize);
echo "</pre>";

$varSource = unserialize($strSerialize);
echo "<pre>";
	print_r($varSource );
echo "</pre>";
a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"kiso.vn";}
Array
(
    [0] => php
    [1] => 2408
    [2] => css
    [3] => kiso.vn
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]