Hàm unset() trong PHP

Hàm unset() sẽ loại bỏ một hoặc nhiều biến được truyền vào. Hàm unset() cũng có thể được sử dụng để loại bỏ một phần tử xác định trong mảng.

Lưu ý

Nếu một biến toàn cục bị unset() trong một hàm nào đó. biến đó sẽ chỉ bị loại bỏ trong phạm vi của hàm. Để xóa biến toàn cục trong hàm sử dụng mảng $GLOBALS.

Đây là ví dụ về xóa biên toàn cục mình tham khảo trên trang chủ php.net:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

function foo() 
{
  unset($GLOBALS['bar']);
}

$bar = "something";
foo();

Cú pháp

Cú pháp: unset( $var);

Trong đó:

 • $var là biến cần loại bỏ.

Ví dụ

// loại bỏ biến
$var = "kiso.vn"
unset($var);

// loại bỏ phần tử của mảng
$arr = [
	"php",
	"html",
	"css"
];
unset($arr[1]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

// loại bỏ nhiều biến một lúc
unset($arr[1], $arr[2]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => php
  [2] => css
)
Array
(
  [0] => php
)

Tham khảo: php.net