Hàm var_dump() trong PHP

Hàm var_dump() sẽ in ra thông tin của biến gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị.

Cú pháp

Trong đó: var_dump( $var);

Trong đó:

 • $var là biến cần lấy thông tin.

Ví dụ

$a = [
  "php",
  "css",
  "html"
];

$b = "kiso.vn";

$c = 4.58;
echo "<pre>";
var_dump($a, $b, $c);
echo "<pre>";
array(3) { 
  [0]=> string(3) "php" 
  [1]=> string(3) "css" 
  [2]=> string(4) "html" 
} 
string(12) "kiso.vn" 
float(4.58)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]