Hàm var_export() trong PHP

Hàm var_export() dùng để in thông tin của biến truyền vào, có cách sử dụng khá giống với hàm var_dump().

Cú pháp

Cú pháp: var_export( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần lấy thông tin.

Ví dụ

$a = [
	"php",
	"css",
	"html"
];

$b = "kiso.vn";

$c = 4.58;
var_export($a);
echo "<br />";

var_export($b);
echo "<br />";

var_export($c);
echo "<br />";
array ( 0 => 'php', 1 => 'css', 2 => 'html', )
'kiso.vn'
4.5800000000000001

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]