Hàm YEAR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEAR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm YEAR trả về phần năm của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEAR trong MySQL là:

YEAR( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất năm.

Lưu ý:

  • Hàm YEAR trả về một năm có bốn chữ số (một số từ 1000 đến 9999) với giá trị ngày.

3. Version

Hàm YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT YEAR('2019-04-01');
Ket qua: 2019

mysql> SELECT YEAR('2019-04-01 10:10:05');
Ket qua: 2019

mysql> SELECT YEAR('2020-04-01');
Ket qua: 2020

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *