Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm chuỗi Fibonacci là chuỗi như thể nào và nó hoạt động ra sao.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để hiển thị chuỗi Fibonacci trong ngôn ngữ lập trình C++:

 1. Sử dụng vòng lặp For
 2. Sử dụng đệ quy

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng vòng lặp For.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci. Tiếp đến sẽ sử dụng vòng lặp For để hiển thị các số trong chuỗi Fibonacci ra màn hình

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci"<<endl;
  cin>>count;
  cout<<count<<" số đầu tiên trong dãy Fibonacci là: "<<endl;
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    cout<<next_term<<endl;
  }
  cout<<"n----------------------------n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

chuoi fibonacci JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm fibonacci_series() dùng để định nghĩa chuỗi Fibonacci, tiếp đến sẽ gọi hàm này ở hàm main() để hiển thị chuỗi Fibonacci ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci: ";cin>>count;
  cout<<"n chuỗi Fibonacci là: n";
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   cout<<fibonacci_series(c)<<endl;
   c++; 
  }
  cout<<"n----------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Kết quả:

chuoi fibonacci1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *