Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java. Qua bài tập này các bạn sẽ hiểu hơn về chuỗi Fibonacci và cách hoạt động của nó.

Chuỗi Fibonacci là một chuỗi các số trong đó một số là tổng của hai số trước đó. Bắt đầu với 0 và 1, ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, v.v.

Ở đây chúng tasẽ viết ba chương trình để in chuỗi Fibonacci:

 1. Sử dụng cho vòng
 2. Sử dụng vòng lặp while
 3. Dựa trên số lượng người dùng nhập

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng vòng lăp For.

public class Fibonacci {
  public static void main(String[] args) {
    int count = 7, num1 = 0, num2 = 1;
    System.out.print("Chuỗi Fibonacci với "+count+" số là: ");
    for (int i = 1; i <= count; ++i)
    {
      System.out.print(num1+" ");
      int sumOfPrevTwo = num1 + num2;
      num1 = num2;
      num2 = sumOfPrevTwo;
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

chuoi fibonacci JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng vòng lặp While.

public class Fibonacci {
  public static void main(String[] args) {
    int count = 7, num1 = 0, num2 = 1;
    System.out.print("Chuỗi Fibonacci với "+count+" số là: ");
    int i=1;
    while(i<=count)
    {
      System.out.print(num1+" ");
      int sumOfPrevTwo = num1 + num2;
      num1 = num2;
      num2 = sumOfPrevTwo;
      i++;
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuoi fibonacci JPG

Ví dụ 3: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci nhận đầu vào từ người dùng.

Chương trình này hiển thị chuỗi dựa trên số lượng người dùng nhập vào. Ví dụ: nếu người dùng nhập 10 thì chương trình này sẽ hiển thị chuỗi 10 số.

import java.util.Scanner;
public class Fibonacci {
  public static void main(String[] args) {
    int count, num1 = 0, num2 = 1;
    System.out.println("Nhập vào số lượng các số mà bạn muốn hiển thị: ");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    count = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    System.out.print("Chuỗi Fibonacci với "+count+" số là: ");
    int i=1;
    while(i<=count)
    {
      System.out.print(num1+" ");
      int sumOfPrevTwo = num1 + num2;
      num1 = num2;
      num2 = sumOfPrevTwo;
      i++;
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuoi fibonacci1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hiển thị chuỗi Fobonacci. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *