Hiển thị “Hello, World!” trong TypeScript

Code TypeScript hiển thị ‘Hello World’ trong node.js

 1. Đầu tiên hãy tạo một folder để lưu code, ví dụ folder là : helloworld .
 2. Chạy VS Code và mở folder đó .
 3. Tạo một file TypeScript gọi là app.ts với extension của file là .ts
 4. Thêm code bên dưới vào file app.ts
let message: string = 'Hello, World!';
console.log(message);
 1. Mở Terminal trong VS Code bằng keyboard shortcut Ctrl+` hoặc theo menu Terminal > New Terminal

9086f77a 34f1 458a af90 58a7ffa78af5

 1. Gõ command bên dưới để compile(biên dịch) file app.ts:
tsc app.ts

d4553f0f 1710 4be2 8f22 01a3cdf89eed

Nếu mọi thứ ok, bạn sẽ thấy một file gọi là app.js được sinh ra bởi TypeScript compiler:
31c89224 3947 4915 a1a5 98dddea6b493

Để chạy tệp app.js trong node.js, bạn sử dụng lệnh sau:

node app.js

Output:

Hello, World!

Code TypeScript hiển thị ‘Hello World’ trong Web Browsers

 1. Đầu tiên, bạn tạo một file gọi là index.html và include file app.js như bên dưới:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TypeScript: Hello, World!</title>
</head>
<body>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
 1. Cập nhật code file app.ts như bên dưới:
let message: string = 'Hello, World!';
// create a new heading 1 element
let heading = document.createElement('h1');
heading.textContent = message;
// add the heading the document
document.body.appendChild(heading);
 1. Biện dịch file app.ts với command sau:
tsc app.ts
 1. Mở Live Server từ VS code bằng cách click chuột phải vào file index.html và select với Open with Live Server
  cbc6cf7c 88d7 4103 be2c 6671e06d979d

Live Server sẽ mở index.html với thông báo sau:
3345e5c2 b1fe 43b5 af94 79cdeccf1b4c

Để thực hiện các thay đổi, bạn cần chỉnh sửa tệp app.ts. Ví dụ:

let message: string = 'Hello, TypeScript!';

let heading = document.createElement('h1');
heading.textContent = message;

document.body.appendChild(heading);

Và biên dịch tệp app.ts:

tsc app.ts

Output với Live Server :

Hello, TypeScript!

TypeScript compiler sẽ sinh ra một file mới là app.js và Live Server sẽ tự động reload nó trên web browser.
Chú ý: file app.js là output file của file app.ts, do đó, bạn không bao giờ được trực tiếp thay đổi code trong tệp này, nếu không bạn sẽ mất các thay đổi sau khi biên dịch lại tệp app.ts.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *