Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị ra màn hình n số nguyên tố đầu tiên trong Java. Đây là một dạng bài tập cơ bản khi học các ngôn ngữ lập trình, nhất là Java.

Ở bài này chúng ta sẽ viết hai chương trình in số nguyên tố, chương trình đầu tiên là hiển thị ra màn hình n số nguyên tố đầu tiên (n so người dùng nhập). Chương trình thứ hai sẽ hiển thị ra màn hình 100 số nguyên tố đầu tiên.

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị n số nguyên tố đầu tiên.

Trong ví dụ này, đầu tiên chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số n , sau đó dùng vòng lặp For xét điều kiện số nguyên tố cho n số đầu tiên, số nào thõa điều kiện thì hiển thị ra màn hình.

import java.util.Scanner;

class KiemTraSoNguyenTo
{
  public static void main(String args[])
  {
    int n;
    int status = 1;
    int num = 3;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào n số nguyên tố đầu tiên:");
    n = scanner.nextInt();
    if (n >= 1)
    {
      System.out.println(n+" Số nguyên tố đầu tiên là:");
      System.out.println(2);
    }
    for ( int i = 2 ; i <=n ; )
    {
      for ( int j = 2 ; j <= Math.sqrt(num) ; j++ )
      {
        if ( num%j == 0 )
        {
          status = 0;
          break;
        }
      }
      if ( status != 0 )
      {
        System.out.println(num);
        i++;
      }
      status = 1;
      num++;
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

kien tra so nguyen to JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị 100 số nguyên tố đầu tiên.

Để hiển thị 100 số nguyên tố đầu tiên, bạn có thể nhập n bằng 100 vào chương trình ở trên. Hoặc thực hiện như chương trình dưới đây.

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
  public static void main(String args[])
  {
    int n,count=0;
    int status = 1;
    int num = 3;
    System.out.println("100 số nguyên tố đầu tiên là:");
    System.out.println(2);
    for ( int i = 2 ; i <=100 ; )
    {
      for ( int j = 2 ; j <= Math.sqrt(num) ; j++ )
      {
        if ( num%j == 0 )
        {
          status = 0;
          break;
        }
      }
      if ( status != 0 )
      {
        System.out.println(num);
        i++;
        count++;
      }
      status = 1;
      num++;
    }
  }
}

Kết quả:

100 số nguyên tố đầu tiên là :
2
3
5
7
11
13
17
19
23
.
.
.
491
499
503
509
521
523
541

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hiển thị n số nguyên tố đầu tiên. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *