Hàm bạn (Friend function) và lớp bạn (Friend Class) trong C++

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiều về hàm bạn (Friend function) và lớp bạn (Friend Class) trong C++. Vậy hàm bạn có gì khác so với hàm thông thường khác trong C++. Lớp bạn có khác gì so với lớp thông thường khác trong C++. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

...

Con trỏ this trong C++

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về con trỏ trong C++. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con trỏ this trong C++. Vậy con trỏ this có gì đặc biệt. Khi nào thì cần dùng con trỏ this. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

...

Lớp và đối tượng trong C++

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về lập trình hướng đối tượng trong C++ là gì và những khái niệm liên quan đến lập trình hướng đối tượng đó là lớp, đối tượng, đa hình, thừa kế, trừu tượng, đóng gói. 

...