Thao tác với SQL Server bằng DataTable trong C# [ADO.NET]

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu về class DataTable trong C# ADO.NET với các thuộc tính, phương thức và cách sử dụng nó. Bây giờ, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng DataTable với cơ sở dữ liệu SQL Server.

...