Học CSS3 – Xử lý Text

CS3 hỗ trợ một số thuộc tính giúp việc xử lý text hiệu quả hơn.

Nếu trước đây chúng ta gặp khó khăn trong việc xử lý một từ quá dài và bị tràn ra ngoài thẻ HTML thì bây giờ sử dụng CSS3 sẽ giải quyết được.

Chúng ta sẽ học ba thuộc tính sau:

 • text-overflow
 • word-wrap
 • word-break

1. Text Overflow trong CSS3

Thuộc tính text-overflow dùng để xử lý một đoạn text khi bị tràn ra ngoài thẻ HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cú pháp: text-overflow: clip|ellipsis|string|initial|inherit;

Trong đó:

 • clip: là giá trị mặc định, nó sẽ kẹp các văn bản.
 • ellipsis : thêm ba dấu chấm (…) nếu text bị tràn ra ngoài
 • string : tự định nghĩa đoạn text nào đó thêm vào khi bị tràn ra ngoài.
 • initial : thiết lập giá trị mặc định
 • inherit : kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha.

Có một số giá trị sẽ không chạy trên trình duyệt Chrome, Opera, … nên bạn phải cân nhắc khi sử dụng. Tuy nhiên thuộc tính ellipsis thì hoạt động hầu hết các trình duyệt mới hiện nay.

Có một lưu ý nữa là bạn phải bổ sung thêm thuộc tính overflow:hidden thì nó mới có tác dụng nhé.

Ví dụ: XEM DEMO

p{
  white-space: nowrap;
  border: solid 1px;
  width: 100px;
  height: 18px;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
}

Kết quả:

text overflow example png

2. Word Wrap trong CSS3

Thuộc tính word-wrap cho phép đoạn text xuống hàng cho dù chữ đó dài cỡ nào đi nữa.

Cú pháp: word-wrap: normal|break-word|initial|inherit;

Trong đó:

 • normal: trạng thái mặc định, tức là hiển thị theo mặc định của trình duyệt
 • break-word : sẽ nhảy xuống hàng nếu chữ quá dài
 • initial : trở về trang thái mặc định
 • inherit : kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha

Ví dụ: XEM DEMO

.breakword{
  word-wrap: break-word;
}

Kết quả:

break word example png

3. Word Break trong CSS3

Thuộc tính word-break trong CSS3 có tác dụng xử lý xuống hàng, tức là bạn có thể cho một chuỗi hiển thị và xuống hàng tại bất kì vị trí nào miễn là nó đã hiển thị full width.

Cú pháp: word-break: normal|break-all|keep-all|initial|inherit;

Trong đó:

 • normal: trạng thái mặc định, tức là sẽ dừng xuống hàng theo mặc định
 • break-all : có thể xuống hàng bất kì lúc nào khi nó đã hiển thị full width
 • keep-all : xuống hàng nếu chữ hiển thị sẽ bị tràn (overflow)
 • initial : trở về trang thái mặc định
 • inherit : kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha

Ví dụ: XEM DEMO

.break-all{
  word-break: break-all;
}
.keep-all{
  word-break: keep-all;
}

Kết quả:

word break example png

Bạn thấy đó chữ “bạn” đã bị bẽ gãy xuống hàng một cách không tự nhiên :3.

4. Lời kết

Còn khá nhiều thuộc tính hay nữa nhưng mình không thể liệt kê đầy đủ ở đây được, bạn co thể lên trang W3C để tham khảo nhé.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thuộc tính font-face trong CSS3.