Bài 11: Sử dụng Query Builder (Model) trong laravel

Model trong mô mình MVC dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho Controller, từ đó controller sẽ xử lý kết quả đó và chuyển sang View để hiển thị lên website. Trong laravel có 2 cách sử dụng đó là dùng Eloquent ORM hoặc Query Builder. Trong bài này mình sẽ giới thiệu về Query Builder và ở bài sau mình...

Bài 4: Sử dụng View trong laravel

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến View, một thành phần khá quan trọng trong mô hình MVC. Nhiệm vụ của View là nhận dữ liệu từ Controller và sau đó dựa vào layout của giao diện nó sẽ xử lý dữ liệu theo yêu cầu. Cũng như các Framework khác chúng ta vẫn có các khái niệm như cách tạo view, cách truyền biến qua view và quy tắc tạo...

Bài 06: Sử dụng Route::controller và Route::resource trong laravel

Ở bài trước mình có giới thiệu tổng quan về rout trong Laravel và việc sử dụng các route post, get, any, ... để gọi đến 1 action của controller, nhưng nếu bạn có nhiều controller mà mỗi controller lại có nhiều action thì chẳng lẽ mỗi action ta viết 1 dòng Route::method() hay sao. Nên ở bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng...