Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một lệnh kiểm tra điều kiện mới đó là REGEX_LIKE, lệnh này có công dụng giống như lệnh LIKE, chỉ có điều là lệnh này sử dụng để so khớp vỡi những khuôn mẫu phức tạp hơn, vì vậy bạn đừng hiểu lầm giữa REGEX_LIKE và LIKE nhé.

...