Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

Ở các bài trước chúng ta đã tìm hiểu ràng buộc primary keyforeign key rồi, vậy thì trong bài này mình sẽ giới thiệu thêm một ràng buộc quan trọng trong SQL dùng để xử lý vấn đề bảo toàn ràng buộc toàn vẹn dữ liệu đó là UNIQUE.

...